Opakowania

Opakowania z płyt kanalikowych: pudła z możliwością sztaplowania, pudła składane, kratownice, osłonki transportowe, przekładki, pudła do transportu elektroniki, pojemniki

Czytaj więcej

Płyty kanalikowe

Firma Plastkarton jest producentem polipropylenowych płyt kanalikowych. Płyty kanalikowe są stosowane w przemyśle motoryzacyjnym do transportu części samochodowych.

Czytaj więcej

Przekładki

Z produkowanych przez naszą firmę płyt kanalikowych wytwarzane są również tzw. przekładki.

Czytaj więcej

Compoudy

Compoudy – specjalistyczne surowce oraz dodatki poprawiające parametry wyrobów z tworzyw sztucznych. Poprawiające elastyczność tworzyw, zwiększające wytrzymałość na pękanie, prądoprzewodnie.

Czytaj więcej

Ogłoszenia

Data 02.07.2018

Plastkarton

42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 85/87

tel. 664-184-662, 601-293-007, 501-633-545, tel/fax. (34) 371 09 35

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług badawczo – rozwojowych

Zapytanie ofertowe nr: 1/06/2018

 

 

 1. Zamawiający

Plastkarton

42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 85/87

Zapytanie ofertowe, wraz z niniejszym ogłoszeniem o zamówieniu usług badawczo-rozwojowych zostało opublikowane na stronie internetowej Plastkarton, tj. www.plastkarton.pl oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 1. Rodzaj zamówienia

Niniejsze zamówienie dotyczy zakupu usług badawczo-rozwojowych, w związku z przygotowywaniem przez Plastkarton projektu badawczego na konkurs 2/2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

 1. Nazwa zamówienia

Opracowanie powłokowego kompozytu poliolefinowego o zmniejszonej palności i rezystywności powierzchniowej

 1. Cel zamówienia

Potrzeba wyłonienia wykonawcy w przygotowywanym projekcie badawczym.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania powłokowego kompozytu poliolefinowego o zmniejszonej palności i rezystywności powierzchniowej. Wykonawca ma zaplanować i przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe w celu opracowania kompozytu polietylenowego o zmniejszonej palności i rezystywności powierzchni. Kompozyt będzie sporządzany techniką wytłaczania. Granulat opracowanego kompozytu będzie mógł być wykorzystany do wytwarzania, w procesie współwytłaczania, powłoki ochronnej na wielowarstwowych rurach preizolowanych, stosowanych do transportu medium chłodzącego w kopalniach. Prace badawczo-rozwojowe muszą być zrealizowane w co najmniej 3 i nie więcej niż 10 komplementarnych etapach. Opracowany kompozyt musi się cechować rezystancją powierzchniową ≤ 1,0 x 106 Ω, wskaźnikiem tlenowym ≥ 28%, trudnopalnością określaną czasem palenia ≤ 15s wg normy PN-EN ISO 340, w związku z pkt 6.2 normy PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02 określaną dla warstwy o grubości korzystnie mniejszej niż 4 mm. Zamawiający nie dopuszcza stosowania środków halogenopochodnych jako składników kompozytu. W procesie badawczym należy wykorzystać jedynie handlowo dostępne surowce. W procesie badawczym należy uwzględnić ostatecznego użytkownika do testowania, recenzowania lub opiniowania nowego wyrobu lub jego prototypu. Wykonawca musi sporządzić opracowany kompozyt w ilości co najmniej 10 kg i określić jego właściwości. Przebieg prac badawczo-rozwojowych, z pełnym opisem przeprowadzonych prac i ich wyników, musi być przedstawiony w raporcie z badań.

 1. Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji niniejszego zamówienia jest planowane na 01.10. 2018 r. Czas realizacji nie powinien przekroczyć 6 miesięcy. Szczegółowy harmonogram, obejmujący kolejne etapy, okres ich realizacji oraz termin zakończenia będzie stanowił załącznik do umowy z wybranym Oferentem - Wykonawcą zamówienia.

 1. Kod CPV

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 1. Warunki, które muszą być spełnione ze strony Oferenta ubiegającego się o niniejsze zamówienie

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Oferent jest:

 1. jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki1 posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;

lub

 1. spółką celową uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej; lub

 2. centrum transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub

 3. przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub

 4. akredytowanym laboratorium (posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanym laboratorium przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm);

 1. posiadają doświadczenie w realizacji projektów badawczych i prac rozwojowych, finansowanych ze środków krajowych, unijnych (POIG i POIR) i zagranicznych w okresie od 2010 r. oraz we wdrażaniu otrzymanych wyników do praktyki przemysłowej;

 2. dysponują infrastrukturą badawczą umożliwiającą realizację zamówienia;

 3. dysponują doświadczonym, co najmniej trzyosobowym, zespołem badawczym, specjalizującym się w modyfikacji tworzyw poliolefinowych przy czym, przynajmniej w przypadku kierownika zespołu, wspomniana specjalizacja musi obejmować procesy uniepalniania, co znajduje potwierdzenie w publikacjach, wystąpieniach konferencyjnych, udziale w realizacji projektów badawczych oraz prawach własności przemysłowej członków zespołu (sumarycznie co najmniej po dziesięć pozycji dla każdego z członków zespołu);

 4. nie są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Oferentem, polegające na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto Oferent nie może podzlecać części ani całości usługi podmiotowi trzeciemu.

 1. Kryteria oceny ofert otrzymanych przez Zamawiającego i ich waga. Opis sposobu przyznawania punktów

Cena netto za wykonanie – waga 100%

Punktacja w kryterium ceny będzie obliczana, tylko dla ofert niewykluczonych, według wzoru:

X= (Cmin/Cx)∙ 100

Gdzie X – liczba punktów przyznanych ofercie

Cmin – minimalna cena netto zaproponowana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Cx – cena netto ocenianej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi - Wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym oraz uzyska największą liczbę punktów.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 1. Termin, forma, miejsce składania i otwarcia ofert

 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną Ofertę.

 2. Oferty należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty albo kuriera w zaklejonych, nieprześwitujących kopertach opatrzonych adresem Zamawiającego i nazwą zamówienia, do dnia 13 lipca 2018 r., do godz. 12.00. Oferty należy składać na adres: Plastkarton S.C. ul. Jagiellońska 85/87, 42-200 Częstochowa , w godzinach od 7 do 15. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpłynięcia do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Ofertę należy sformułować czytelnie, w języku polskim, pismem maszynowym.

 4. Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego.

 5. Oferta musi zawierać cenę brutto i netto wyrażoną w Polskich Złotych.

 6. Oferta musi zawierać szczegółową specyfikację kosztów usługi z uzasadnieniem wysokości wskazanych w ofercie kosztów, jak również niezbędności poniesienia danego kosztu/realizacji danego zadania w kontekście realizacji usługi badawczo-rozwojowej i osiągnięcia jej rezultatów.

 7. Oferta musi zawierać oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w punkcie 8 niniejszej specyfikacji. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta lub inną osobę umocowaną stosownym dokumentem, pod rygorem odrzucenia ofert.

 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 1. Informacja o zamówieniach uzupełniających i wariantowych

Nie przewidziano zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 1. Informacja o zakresie wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Oferenci, którzy nie spełniają wszystkich warunków wymienionych w punkcie 8, a ich oferty nie spełniają warunków wymienionych w punktach 5, 10 i 17 niniejszej specyfikacji.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Sposób komunikacji Zamawiającego z Oferentami

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Oferentami jest Jacek Kołczyk, tel. 601 293 007 oraz Dariusz Koza tel. 501 633 545, Zakład Plastkarton S.C., ul. Jagiellońska 85/87, pok. 1

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania oferty.

 1. Wadium

Złożenie oferty nie wymaga wniesienia wadium

 1. Załączniki

Bez załączników

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • administratorem danych osobowych jest Plastkarton sp. z o. o., 42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 85/87;

 • dane osobowe przekazane przez Oferenta będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Opracowanie powłokowego kompozytu poliolefinowego o zmniejszonej palności i rezystywności powierzchniowej, prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności;

 • odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Oferenta będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 • dane osobowe przekazane przez Oferenta będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 • przekazanie danych osobowych członków zespołu badawczego jest dobrowolne i wynika z określenia przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymienionych w pkt. 8 niniejszej specyfikacji i umożliwi weryfikację doświadczenia zespołu w zakresie modyfikacji tworzyw poliolefinowych. Brak danych umożliwiających weryfikację doświadczenia członków zespołu badawczego będzie skutkował wykluczeniem oferty z postępowania o udzielenie zamówienia.

 • osoby fizyczne, których dane zostały przekazane Zamawiającemu, w związku z udziałem Oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia Opracowanie powłokowego kompozytu poliolefinowego o zmniejszonej palności i rezystywności powierzchniowej mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO);

 • sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO);

 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;

Jednocześnie Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia Oferenta o spełnieniu przez niego obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, jednostki naukowe - prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

 1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;

 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r., poz. 1869, z późn. zm.);

 3. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, z późn. zm.);

 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 5. Polska Akademia Umiejętności;

 6. inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

 

 

WYNIKI Ogłoszenia

o zamówieniu na świadczenie usług badawczo – rozwojowych

Zapytanie ofertowe nr: 1/06/2018

 

Data: 18.07.2019

 

W wyniku zamieszczonego na stronie internetowej www.plastkarton.pl oraz w bazie konkurencyjności informujemy , że  ofertę złożył  jeden podmiot : Instytut Cięzkiej Syntezy Organicznej „ Blachownia”Przesłana oferta spełnia w pełni nasze oczekiwania i została wybrana przez nas do realizacji. 

Wszelkie parwa zastrzeżone © 2014 Plastkarton | Wykonanie: Strony WWW PROPERART